FANDOM


Chapter-3-legendicon 2Chapter-4-legendicon

Za drugim razem... cóż... To zrobiło ze mnie anioła!
 
— "Alicja", Rozdział 3


"Alice", "Alicja" - jest główną antagonistką w Rozdziale 3 i 4. Jest humanoidalną hybrydą Alice Angel i Susie Campbell.

Wygląd

"Alice" jest humanoidalną wersją Alice z kilkoma różnicami. Nosi czarną sukienkę sięgającą jej do kolan, przy której ma białą kokardę. Na jej torsie można zobaczyć (prawdopodobnie) część ubrania Susie oraz czarne rękawiczki i muszkę Alice. Z głowy wyrastają rogi oraz aureola, która wydaje być się wrośnięta w głowę. Z twarzy przypomina bardziej Susie. Ciemne włosy prawdopodobnie również należały do niej.

Cytaty

Rozdział 3: Wzlot i Upadek

Oryginał:

I see you there. A new fly in my endless web. Come along now. Let`s see if you`re worthy to walk with angels.
Tłumaczenie:
Widzę cię. Nową muchę w mojej niekończącej się sieci. Ruszaj dalej. Sprawdzimy, czy jesteś godny iść razem z aniołami.
Oryginał:
You`re so interesting... so different. I have to say I`m a instant fan. Looks like you`ve got a date with an angel! Come to me now. Level Nine. Just follow the screams.
Tłumaczenie:
Jesteś taki interesujący... taki inny. Muszę przyznać, że już od razu stałam się twoją fanką. Wygląda na to, że będziesz mieć randkę z aniołem! Wpadnij do mnie. Poziom 9. Wystraczy, że będziesz podążać za krzykami.
Oryginał:
Come on, step out of your cage. There`s a whole twisted world out here.
Tłumaczenie:
No dalej, wyjdź ze swojej klatki. Tu zaczyna się pokręcony świat.
Oryginał:
Look around. It took so many of them to make me so beautiful. Anything less than perfect was lefit behind. I had to do it. She made me.
Tłumaczenie:
Rozejrzyj się wokół. Tyle z nich trzeba było poświęcić, by uczynić mnie taką piękną. Wszystko, co nie zaliczało się do perfekcji zostało porzucone. Musiałam to zrobić. Zmusiła mnie.
Oryginał:
Hm. Now we come to the question... Do I kill you? ...Do I tear you apart to my heart`s delight? The choises of the beautiful are unbearable. How`s a girl to choose? Take this little freak for instance! He crawled in here... trailing his tainted ink to my dorr! It could have touched me! It could have pulled me back! Do you know what`s like? Living in the dark puddles? It`s a buzzing, screaming well of voices! Bits of your mind, summing... like... like a fisch in a bowl! The first time I was born hrom it`s inky womb, I was wiggling, pussing, shapeless slug. The second time... well... It made me an angel! I will not let the demon touch me again. I`m so close now. So... almost perfect. Yes, I will spare you. For now. Better yet... I`ll even let you ascend and leave this place. If you will do a few eensey weensey little favors for me first. Return to the lift my little errand boy. We have work to do!

Tłumaczenie:

Hm. Teraz musimy sobie zadać to pytanie... Zabić cię? ...Rozszarpać cię na strzępy ku rozkoszy mego serca? Wybory pięnej są nie do zniesiena. Jak czuje się dziewczyna, która dokonuje wyboru? Weż na przykład tego małego potwora! Przyczołgał się tu... ciągnąc swój skażony tusz do moich drzwi! Mogłam tego dotknąć! Mogłam zostać z powrotem wciągnięta! Wiesz, jak to jest? Żyć w ciemnych kałużach? To studnia ryczących, krzyczących głosów! (nie wiem, jak to przetłumaczyć) podsumowując... jak... jak ryba w misce! Za pierwszym razem, gdy narodziłam się z tego łona tuszu, byłam ruszającym się, oślizgłym, bezkształtnym ślimakie. Za drugim razem... cóż... To zrobiło ze mnie anioła! Nie pozwolę demonowi znów się dotknąć. Jestem teraz tak blisko. Tak... niemal perfekcyjna. Tak, oszczędzę cię. Na razie. Jeszcze lepiej... pozwolę ci nawet wznieśc się w górę i opuścić to miejsce. Jeżeli najpierw zrobisz dla mnie kilka drobnych, tyci tyci przydług. Wracaj do windy. Mamy robotę do zrobienia!

Oryginał:

My machine`s are hungry! Gather me some spare parts!
Tłumaczenie:
Moje maszyny są głodne. Pozbieraj dla mnie pare zapasowych części!
Oryginał:
There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you`d better hide. If you don`t, well, I enjoyed our date. Now, let us begin the work.
Tłumaczenie:
W naszym świecie jest tak wiele regół. Takich małych prawd. Ale jest jedna zasada, którą tu na dole każdy zna i przestrzega. Strzeż się Demona Tuszu. Zostań zbyt długo na otwartej przestrzeni a on cię znajdzie. Jeżeli go zobaczysz, lepiej, żebyś się schował. Jeżeli tego nie zrobisz, cóż, podobała mi się nasza randka. Teraz pozwół, że zaczniemy pracę.
Oryginał:
Have you met him? The Ink Demon? They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn`t run so fast if I were you. You never know what will draw him in.

Tłumaczenie:

Czy kiedykolwiek go spotkałeś? Demona Tuszu? Mówią, że wszystko słyszy. Każde skrzypnięcie podłogi. Każdy szelest papieru. Nie biegłabym tak szybko gdybym była tobą. nigdy nie wiesz, co go przyciągnie.
Oryginał:
Ah, that schould be plenty. Return them to me. And try not to die on the way back.
Tłumaczenie:
Ach, tyle powinno wystarczyć. Przynieś je do mnie. I spróbuj nie zginąć w drodze powrotnej.
Oryginał:
Sammy said I had talent. He was always a good liar. Still, he was once a very handsome man.
Tłumaczenie:
Sammy powiedział, że miałam talent. Zawsze był dobrym kłamcą. Mimo to i tak kiedyś był bardzo przystojnym mężczyzną.
Oryginał:
Have you seen them? The swollen ones! They`re just stuffed full of extra thick ink. It makes me sick! And yet... it`s perfect thing for kepping myself together. If you`re going to catch them, you`re going to have to learn to move very quietly. Come back to my door. I`ll have something that you`ll need.
Tłumaczenie:
Czy widziałeś ich? Opuchłych! Są wprost wypchane nadzwyczajnie gęstym tuszem. To doprowadza mnie do szału! A poza tym... to jest perfekcyjny sposób na utrzymanie samej siebie w całości. Jeżeli zamierzasz ich złapać, musisz nauczyć się bezgłośnego chodzenia. Wróć pod moje drzwi. Mam coś, czego będziesz potrzebować.

Oryginał:

How sickening! Makes my skin crawl! But the task is done. Bring me back my equipment, plese.
Tłumaczenie:
Co za obrzydlistwo! Sprawia, że moja skóra się ciągnie! Ale zadanie zostało wykonane. Przynieś mi moją strzykawkę z powrotem, proszę.
Oryginał:
Once upon a time, there was an angel. And she was beautiful. And loved by all. She was perfect. No matter what Joey says.
Tłumaczenie:
Pewnego razu był sobie anioł. I był piękny. I kochany przez wszystkich. Był perfekcyjny. Nie ważne, co mówi Joey.
Oryginał:
I`ll make this simple. Look for valve panels. Turn the little wheels. Then bring me their power scores. Please don`t make me regret sparing you. I can always change my mind.
Tłumaczenie:
Powiem krótko. Spójrz na panele zaworów. Pokręć małymi kółkami. A wtedy przynieś mi wyniki ich mocy. Proszę nie każ mi żałować, że cię oszczędziłam. Zawsze mogę zmienić moje zdanie.
Oryginał:
There was a time people knew my name. „It`s Alice Angel!” They`d say. Feels like so long ago. But those days can come back. Dreams come true, Susie. Dreams come true.
Tłumaczenie:
Były czasy, gdy ludzie znali moje imię. „To jest Alicja Anioł!” Mówili. Czuję, jakby to było tak dawno temu. Ale te dni mogą wrócić. Marzenia się spełniają, Susie. Marzenia się spełniają.

Oryginał:

You see those grinning demons? Let`s remove them, shall we? I`ve got just the tool to make this even more enjoyable.
Tłumaczenie:
Widzisz te szczerzące się demony? Weźmy się ich pozbądźmy, co ty na to? Mam akurat przedmiot, który sprawi, że to będzie jeszcze zabawniejsze.
Oryginał:
Ah, now that was fun! Oh! But I forgot to mention... ...he hates it when I do that. I would hide if I were you.
Tłumaczenie:
Ach, teraz to była zabawa! Och! Ale zapomniałam wspomnieć... ...on nie cierpi, gdy to robię. Gdybym była tobą, to bym się się ukryła.
Oryginał:
The disgusting wretches heve wandered my halls, have been left unchecked! They`re trying to drag me back to the darkness! Don`t let them take your angel! Purge them one by one! Smasch them into puddles! Kill them!
Tłumaczenie:
Te obrzydliwe łajdaki przywlokły się do moich sal bez przejścia kontroli! Próbują mnie wciągnąć z powrotem w ciemność! Nie pozwól im zabrać twojego anioła! Sprzątnij ich, jednego po drugim! Stłucz ich na kałużę! Zabij ich!
Oryginał:
So quite. Like a welcoming grave. I like the silence, don`t you?
Tłumaczenie:
Tak cicho. Jak w przytulnym grobie. Lubię ciszę, a ty?
Oryginał:
I hate leaving work unfinisched! Fortunately, I have you to pick up the pices. But you`ll have to go even deeper. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to an old friend. Sending you a little present. A little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very spcecial.
Tłumaczenie:
Nienawidzę zostawiać robotę nieskończoną! Na szczęście, mam ciebie to zebrania części. Ale będziesz musiał zejść głębiej niż kiedykolwiek. Na dół, na dół, na dół do czeluści. Zjedź na dół windą. Przywitaj się ze starym przyjacielem. Przesyłam ci mały prezent. Małą cząstkę ognia. Opiekuj się tym dobrze. Należało do kogoś bardzo ważnego.

Uwaga! Jeżeli Henry`emu uda się zdobyć Tommy Gun, poniższy cytat się nie pojawi!!!

.

Oryginał:

Oops. I forgot. It`s a little hard to get a hold of. Oh well. Better luck next time.
Tłumaczenie:
Ups. Zapomniałam. To jest troszeczkę trudne w utrzymaniu. No cóż. Powodzenia następnym razem.
Tłumaczenie:
Shhhh... there he is. The Projectionist. Skulking in the darkness. You be sure to stay out of his light, if you don`t want trouble. Just bring me back the pieces I need.
Oryginał:
Cii... on tu jest. Projektator. Czający się w ciemności. Jeżeli nie chcesz kłopotów, trzymaj się z daleka od jego światła. Po prostu przynieś mi części, których potrzebuję.

Oryginał:

Tell me. Were they still writhing in your hands? Bring them to me now! I don`t like to wait.
Tłumaczenie:
Powiedz mi. Czy wciąż jeszcze pulsowały w twoich dłoniach? Teraz je do mnie przynieś! Nie lubię czekać.
Oryginał:
It seems we`ve reached the end of my todo list, of my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I`ll always treasure it. Return to the lift.
Tłumaczenie:
Wygląda na to, że doszliśmy do końca mojej listu rzeczy do zrobienia, mój chłopcze na posyłki. Mam nadzieję, że podobał ci się nasz wspólnie spędzony czas. Zawsze to wynagrodzę. Wróć do windy.
Oryginał:
Have you ever wondered what Heaven is like? I like to dream that it`s quite beautiful. A soft valley of green grass, blanketed by a warm sun. I don`t think I`ll ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. (cries and laught) Did you really think I`d let you steal from me?! Did you really think I`d just let you go?! No, Henry! I know who you are! And I know why you`re here! And you will no stop what needs to be done! Now come down and bring me back my Boris! It`s the most perfect Boris I`ve ever seen and I want it! I need it. I need it`s insides so i can be beautiful again! Don`t you understand? Dont`you get it?! Give him to me!! Or, better yet, I`ll take him! Once... you`re... dead!!
Tłumaczenie:
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie jest Niebo? Lubię wyobrażać sobie, że jest całkowicie piękne. Łagodna dolina zielonej trawy, skąpana w świetle ciepłego słońca. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek je zobaczę. Czy jesteś gotowy by wznieść się w górę, mój chłopcze na posyłki? Niebiosa czekają. (płacz i śmiech) Naprawdę myślałeś, że pozwolę ci się okradać?! Naprawdę myślałeś, że tak po prostu pozwolę ci odejść?! Nie, Henry! Wiem, kim jesteś! I wiem, dlaczego tu jesteś! I nie powstrzymasz tego, co musi się stać! Teraz zjedź na dół i przynieś mi z powrotem mojego Borysa! To najbardziej perfekcyjny Borys, jakiego kiedykolwiek widziałam i chcę go mieć! Potrzebuję go. Potrzebuję jego wnętrza, żeby znów być piękna! Nie rozumiesz? Nie załapałeś?! Oddaj mi go!! Albo, jeszcze lepiej, sama go wezmę! Kiedy ty... będziesz... martwy!!

Borys - ikona Ciekawostki

  • W trailerze Rozdziału 3 w pewnym momencie nad cyfrą trzy pojaiwa się aureola, która najprawdopodobniej należy do "Alice"
  • Możliwe, że to "Alice" zabiła Borisa w Rozdziale 1
  • Głosu Alice Angel użyczyła aktorka głosowa Lauren Synger, Susie zaś Alanna Linayre

ButchersGangPoster Galeria

Bendy-head Galeria dla tego artykułu znajduje się na oddzielnej stronie.
"Alice" - Galeria